Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Strachówka na terenie gminy realizowało w okresie od 01-09-2013r. do 31-08-2014r. projekt pt. Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Czytaj więcej: Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Józefów nad Wisłą na terenie gminy realizowało w okresie od 01-08-2013r. do 31-07-2014r. projekt pt. Edukacji rok to dobry krok.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Czytaj więcej: Edukacji rok to dobry krok

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-07-2013r. do 30-06-2014r. projekt pt. Wiedza zbuduje Twój sukces.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

Czytaj więcej: Wiedza zbuduje Twój sukces

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz Fundacją Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenie całego kraju w okresie od 01-01-2013r. do 31-04-2014r., realizowało projekt pt.: „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Czytaj więcej: Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy

Podkategorie