Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Kompleksowość usług

profesjonalizm wykonania

 

    Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw jest organizacją pozarządową, instytucją szkoleniowo -doradczą, funkcjonującą od 2003 r. Podstawowe cele działalności KSI to przeciwdziałanie bezrobociu, podejmowanie działań skierowanych ku osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym orazwielokierunkowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

 

 

    Prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. dla: przedsiębiorców, rolników, bezrobotnych, młodzieży i przedstawicieli samorządów z zakresu nauki nowych zawodów, podnoszenia kwalifikacji, umiejętności osobistych, zarządzania, w tym zarządzania projektami. Prowadzimy również działalność informacyjną m.in. na temat możliwości ubiegania się o środki pomocowe, świadczymy usługi doradcze i wspieramy inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych.

 

    Mamy wieloletnie doświadczenie związane ze sporządzaniem i prowadzeniem projektów finansowanych ze środków publicznych. Od 2004 r. realizujemy samodzielnie lub w partnerstwie projekty współfinansowane ze środków unijnych, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, współpracując z: Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Gminami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami szkoleniowymi oraz przedsiębiorcami.

 

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zrealizowaliśmy 75 projektów z PO KL dla 15 068 osób za kwotę 37 071 372,21zł. W ramach perspektywy finansowej 2004-2006 zrealizowaliśmy 11 projektów z ZPORR i SPO RZL dla 2 180 osób za kwotę 13 393 049,80zł.

 

    Oferujemy Państwu modułową współpracę, gdzie każdy z jej elementów możecie Państwo dowolnie konfigurować, w zależności od indywidualnych potrzeb. Obsługujemy pełen cykl życia projektu. Zaczynamy od fazy poprzedzającej jego inicjację, przeprowadzając identyfikację i analizę potrzeb podczas, której w oparciu o Państwa plany inwestycyjne i/lub szkoleniowe określamy możliwości ich finansowania z funduszy unijnych. Pozytywna analiza skutkuje przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i jego złożeniem. Kiedy projekt uzyskuje dofinansowanie, wspieramy Państwa w procesie negocjacji warunków z Instytucją Pośredniczącą oraz nadzorujemy proces podpisywania umowy. Po pozytywnym zakończeniu tej części procesu oferujemy obsługę projektu polegającą na zarządzaniu nim, rozliczaniu, prowadzeniu monitoringu oraz ewaluacji lub na współudziale Stowarzyszenia w kompleksowej realizacji projektu w formie partnerstwa.

    Wartością, jaką cenimy sobie najwyżej jest jakość, zarówno świadczonych usług jak i wszystkich innych aspektów działalności, dla tego stawiamy na kadrę.  

    Zespół KSI składa się z ekspertów posiadających doświadczenie w pracy z różnorodnymi projektami unijnymi. Prócz wiedzy czysto specjalistycznej z zarządzania, finansów czy kadr wykazują się kreatywnością, mobilnością i elastycznością w działaniu, co pomaga we współpracy z Beneficjentami pomocy oraz Uczestnikami i Uczestniczkami projektów rekrutującymi się różnych grup m.in.: spośród małych dzieci, młodzieży, osób dorosłych, aktywnych i nieaktywnych zawodowo, urzędników, pracodawców.  

 

    Prócz szkoleń i kursów, przydzielania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności, uruchamialiśmy żłobki i przedszkola,  prowadziliśmy zajęcia pozalekcyjne w szkołach, a nawet szkoliliśmy sędziów jeździeckich. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce „PROJEKTY”.

 

Oferując zgromadzony bagaż doświadczeń zapraszamy do współpracy.