Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w okresie od 01-09-2016r. do 30-04-2018r. realizować będzie projekt „Gmino – zaopiekuj się maluchem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr: POWR.02.01.00- 00-0007/16-00) łącznie z Centrum Psychologicznym „Widnokrąg”.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców, na terenie których nie funkcjonują żadne zorganizowane formy opieki nad małymi dziećmi.

 

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

 

W ramach projektu prowadzone będą 42 godzinne szkolenia „Maluch w Twojej gminie” ułatwiające kształtowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szkolenia będą realizowane w formie dwóch zjazdów (3 i 2 dniowych). Każdemu uczestnikowi i uczestniczce zapewniamy: zajęcia prowadzone przez profesjonalistów, którzy od kilku lat zajmują się zagadnieniami związanymi z tworzeniem i prowadzeniem żłobków, klubów dziecięcych i innych form opieki, materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Zakres tematyczny szkolenia: strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie, organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpraca publiczno‐prywatna, zarządzanie inwestycją.

Planowane efekty to: podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wartość projektu: 1 733 765,28 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 461 217,38 zł 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

 

 

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs Nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

Planowany  termin naboru wniosków od 30.06.2016 do 08.07.2016

 

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra pok. 59, lub w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego konkursu):

a)       jednostki samorządu terytorialnego ( JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia

b)       jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

c)       organizacje pozarządowe,

d)       przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

e)       osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

f)        instytucje rynku pracy,

g)       podmioty ekonomii społecznej,

h)       podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),

i)         szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 10.03.03-IP.01-14-019/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Planowany termin naboru wniosków od 30.05.2016 do 20.06.2016

 

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

Planowany termin naboru wniosków od 02.05.2016 do 16.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.