Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Konkurs numer RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/16 – subregion olsztyński 

 

Planowany termin naboru wniosków od 31.03.2016 do 29.04.2016

 

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ,ul. Głowackiego 28, I piętro, pokój 116, 10-448 Olsztyn

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.
Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16
 
Planowany termin naboru wniosków od 31.03.2016 do 04.05.2016

 

Miejsce składania wniosków:

Punkt Kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Czechowska 19, pok. nr 1, 20-072 Lublin

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.4 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) szkoła/placówka oświatowa prowadząca kształcenie zawodowe albo

b) organ prowadzący podmiotu wymienionego w lit. a Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.