Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

 

Planowany termin naboru wniosków od 29.04.2016 do 17.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

 

Kto może składać wnioski?

Typ projektu nr 1:

- gminy, osoby fizyczne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Typ projektu nr 2: 

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 typ projektów.  

 

Planowany termin naboru wniosków od 29.04.2016 do 18.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

 

Kto może składać wnioski?

a) wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

b) w przypadku podmiotów, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku (tj. na terenie gminy wiejskiej Ełk i mieście Ełk) mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

 

        Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

Planowany termin naboru wniosków od 31.03.2016 do 04.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS ,Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Punkt Kontaktowy - pok. nr 1, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) szkoła/placówka oświatowa prowadząca kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego albo

b) organ prowadzący podmiotu wymienionego w lit. a.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Planowany termin naboru wniosków od 04.04.2016 do 18.04.2016

 

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków 

 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a)       przedsiębiorcy i pracodawcy,

b)       jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

c)       jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

d)       partnerzy społeczni i gospodarczy,

e)       organizacje pozarządowe,

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.