Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  

Konkurs zamknięty numer: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16 

 

Planowany termin  naboru wniosków od 31.03.2016 do 20.04.2016

 

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat Naboru Wniosków, I piętro – pok. 105, ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

a)       szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

b)       placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

c)       szkoły policealne różnego typu,

d)       pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

e)       partnerzy społeczno – gospodarczy,

f)        podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl