Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w okresie od 01-10-2015r. do 31-03-2017r. realizuje program edukacyjny pt. „Północna strategia ochrony różnorodności biologicznej” na terenie województw: podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie zakłada organizację 96 paneli edukacyjnych dla samorządowców, nauczycieli, mieszkańców i uczniów, których głównym założeniem jest zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę:

  • samorządowców na korzyści ekonomiczne wynikające z promocji regionalnych walorów przyrodniczych, w tym pozyskiwania środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych.
  • nauczycieli na promocję systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska oraz znaczenia ekoinnowacji w rolnictwie dla wzrostu gospodarczego regionu.
  • mieszkańców na promocję inwestycji i inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej jako szansy dla rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
  • uczniów na promocję dobrych praktyk w zakresie ekstensywnej i ekologicznej produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z modernizacji własnego gospodarstwa rolnego.

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw od 01-01-2014r. do 30-09-2015r. realizowało na obszarze całej Polski projekt pt. „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: nowa misja – niska emisja” współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy wśród pracowników jednostek samorządów terytorialnych z zakresu:

  • znaczenia potencjału i konieczności rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce,
  • priorytetu gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem roli technologii niskoemisyjnych wykorzystywanych w pozyskiwaniu energii,
  • planowania i poprawy lokalnej efektywności energetycznej, gospodarowania surowcami i materiałami oraz gospodarowania odpadami - dobre praktyki,
  • przygotowywania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej - praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach,
  • skutecznego zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej,
  • praktycznych instrukcji przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji m.in. z zakresu efektywnego zarządzanie energią (lokalne i krajowe instytucje finansujące, zasady aplikowania o środki, instruktaż wypełniania wniosków, kryteria oceny).