Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Planowany termin naboru wniosków od 04.04.2016 do 18.04.2016

 

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków 

 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a)       przedsiębiorcy i pracodawcy,

b)       jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

c)       jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

d)       partnerzy społeczni i gospodarczy,

e)       organizacje pozarządowe,

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.