Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Planowany termin naboru wniosków od 07.04.2016 do 18.04.2016

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie mogą podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) bis Elbląg.

 

Planowany termin  naboru wniosków od 31.03.2016 do 31.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria:

a) realizują projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),

b) z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Planowany termin naboru wniosków od 31.03.2016 do 08.07.2016

 

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

 

Kto może składać wnioski?

a)       organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego,

b)       stowarzyszenia,

c)       fundacje,

d)       osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  

Konkurs zamknięty numer: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16 

 

Planowany termin  naboru wniosków od 31.03.2016 do 20.04.2016

 

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat Naboru Wniosków, I piętro – pok. 105, ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

a)       szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

b)       placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

c)       szkoły policealne różnego typu,

d)       pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

e)       partnerzy społeczno – gospodarczy,

f)        podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl