Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Strachówka na terenie gminy realizowało w okresie od 01-09-2013r. do 31-08-2014r. projekt pt. Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 150 uczniów i uczennic ze szkół w Gminie Strachówka m.in. poprzez udział w zajęciach dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dydaktyczno -wyrównawczych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki skorzystali z zajęć:

  • informatycznych,
  • z przedsiębiorczości
  • z języka angielskiego,
  • matematyczno-przyrodniczych,
  • z kompetencji naukowo-technicznych,
  • ze świadomości i ekspresji kulturalnej,
  • z kompetencji społeczno-obywatelskich,
  • dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,
  • z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Uczestniczyli także w zajęciach w terenie w tym m.in.: w Białowieży, w ogrodach botanicznych, Sejmie, Senacie, radiu, telewizji, teatrach.