Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Józefów nad Wisłą na terenie gminy realizowało w okresie od 01-08-2013r. do 31-07-2014r. projekt pt. Edukacji rok to dobry krok.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Projekt zakładał udział 290 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum w Józefowie nad Wisłą w łącznej liczbie 3260 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu:

  • obligatoryjnych zajęć z matematyki
  • obligatoryjnych zajęć z języków obcych
  • kompetencji informatycznych
  • zajęć matematyczno-przyrodniczych
  • zajęć z języka ojczystego
  • zajęć ze świadomości i ekspresji kulturalnej
  • kompetencji społeczno-obywatelskich

Dodatkowo prowadzone były zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic Gimnazjum i Liceum. Dla uczniów i uczennic z dysleksją zorganizowano zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mieli zajęcia wyjazdowe  w Centrum Nauki Kopernik oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. W ramach zajęć ze świadomości i ekspresji kulturalnej uczniowie mieli szansę obejrzenia różnorodnych sztuk wystawianych w teatrach w Lublinie