Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dot: Zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola”. Postępowanie nr 02/FiJ/POKL/9.1.1.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania 02/FiJ/POKL/9.1.1

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola”.

Termin składania ofert upływa 06-03-2014r.

 

Czytaj więcej: Zapraszamy do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego nr 02/FiJ/POKL/9.1.1


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

dotyczące usługi organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”. Postępowanie nr 04/WKS/9.1.2.

 

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamawiający – Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” została wybrana niżej wymieniona oferta:

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania 04/WKS/9.1.2