Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

dotyczące usługi organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”. Postępowanie nr 04/WKS/9.1.2.

 

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamawiający – Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” została wybrana niżej wymieniona oferta:

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania 04/WKS/9.1.2