Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dot: Zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola”. Postępowanie nr 04/Fi/POKL/9.1.1.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą, zawiadamia się, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola” została wybrana niżej wymieniona oferta:

 

Oferta oznaczona nr 13 - złożona przez:

Wydawnictwo Oświatowe Hurtownia Alkama - Księgarnia Dialog Alicja Peschak-Staroń

ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków

Załącznik do informacji:

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf