Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na zlecenie Gminy Jadów na terenie gminy realizowało w okresie od 01-09-2013r. do 31-08-2014r. projekt pt. Więcej wiem – więcej mogę.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 274 uczniów i uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszadłach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach oraz z Gimnazjum w Jadowie. W ramach projektu w szkołach realizowane były zajęcia dodatkowe:

  • dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki;
  • dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego;
  • zajęcia informatyczne;
  • zajęcia z języka obcego;
  • zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych;
  • zajęcia z kompetencji społeczno-obywatelskich;
  • zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej;
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze;
  • zajęcia edukacyjno-zawodowe;
  • zajęcia z umiejętności uczenia się.