Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Wieliszew w okresie od 01-06-2013r. do 30-06-2015r. realizowało projekt pt. Franek i Jola chodzą do przedszkola.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Projekt skierowany był do 291 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew w województwie mazowieckim. Głównym celem projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola” było wsparcie edukacyjnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez zwiększenie liczby miejsc w 5 przedszkolach oraz prowadzenie różnorodnych zajęć dodatkowych w placówkach np. zajęć logopedycznych, zajęć z edukacji matematycznej a także zajęć z języka obcego.