Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Strachówka 31-03-2015r. zakończyło merytoryczną realizację projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i życzymy dalszych sukcesów!

 

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Strachówka.

Realizowane działania były bardzo zróżnicowane. Wśród nich:

  • 1420h zajęć dodatkowych: dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, ze świadomości i ekspresji kulturalnej, z kompetencji społeczno – obywatelskich, języka angielskiego, matematyczno – przyrodniczych, naukowo – technicznych, ICT,
  • dla uzdolnionych zajęcia informatyczne z możliwością zdawania egzaminu ECDL,
  • ponad 20 zajęć w terenie w tym w Białowieży, Centrum Nauki Kopernik, telewizji, Sejmie…
  • spotkania z przedstawicielami zawodów,
  • zajęcia z nativem języka angielskiego,
  • debata oksfordzka,
  • 45 Indywidualnych Planów Działania

Wiele ciężkiej pracy jaką włożył zespół projektowy, prowadzący zajęcia i przede wszystkim młodzież zaowocowało osiągnięciem założonych rezultatów.