portrait

Obsługa nieruchomości

Nasza oferta w zakresie obsługi nieruchomości:

Obsługa techniczna:

 • Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku
 • Analiza potrzeb remontowych i kosztów z tym związanych
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej budynku wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • Zlecenia i nadzór nad wykonaniem przeglądów okresowych budynku i instalacji: rocznych, pięcioletnich
 • Zapewnienie usuwania awarii i jej skutków na nieruchomości
 • Nadzór nad bieżącymi konserwacjami nieruchomości
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen, weryfikacja umów, odbiór prac
 • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, dotyczącej stanu i zdarzeń technicznych w budynku
 • Sporządzanie protokołu szkód i utrzymanie w tych sprawach kontaktu z firmami ubezpieczeniowymi
 • Egzekwowanie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji dla nieruchomości

Obsługa administracyjna:

 • Analiza ofert i wybór ubezpieczenia nieruchomości
 • Dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień
 • Nadzór i kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń ogólnodostępnych
 • Zawieranie w imieniu właściciela wszystkich umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości oraz kontrola nad jakością ich wykonania
 • Obsługa nieruchomości w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych (lub nadzór nad istniejącymi już umowami w celu bieżącej analizy kosztów)
 • Prowadzenie ewidencji najemców i bieżący kontakt z najemcami
 • Reprezentowanie właściciela w kontaktach z najemcami
 • Egzekwowanie od najemców wywiązywania się z wiążących umów
 • Rozliczanie mediów między najemcami (według umowy)

Obsługa finansowa:

 • Opłacenie podatków i innych opłat publiczno – prawnych
 • Kontrola i analiza zużywanych mediów
 • Sporządzenie rocznych planów finansowych i gospodarczych
 • Monitoring kosztów ponoszonych przez nieruchomość w celu ich optymalizacji
 • Nadzór nad terminowością wpłat

 

 Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami wypełnij formularz poniżej, bądź kliknij tutaj. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu: +48 734-44-34-14