portrait

Kadry i płace

Nasza oferta w zakresie obsługi kadrowej:

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika
 • Prowadzenie całości spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
 • Sporządzanie i wydawanie dokumentów i rozliczeń niezbędnych dla pracowników (zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne)
 • Aktualizacja i monitorowanie rejestru badań lekarskich, szkoleń BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników oraz raportowanie wyników do pracodawcy
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Monitorowanie i informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej
 • Reprezentowanie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

 

Nasza oferta w zakresie obsługi płacowej:

 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę
 • Sporządzanie rachunków w ramach umów cywilnoprawnych
 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń ZUS – sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów tych składek
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) oraz przelewów zaliczek na ten podatek
 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-4R, 8AR)
 • Sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS, GUS oraz Urzędu Skarbowego innych obowiązkowych deklaracji i rozliczeń

 Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami wypełnij formularz poniżej, bądź kliknij tutaj. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu: +48 734-44-34-14