Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

W związku ze zmianą zapisów w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 zmianie ulegają zapisy w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego 01/KSI/2016.

Załacznik do pobrania:

Załącznik nr 6 do zapytania nr 01-KSI-2016 zmiana.pdf

Załącznik nr 6 do zapytania nr 01-KSI-2016 zmiana.docx

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 02/GZSM/2016.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 02/GZSM/2016

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług hotelarskich i cateringowych dla 860 uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 27 października 2016r. o godzinie 10.00

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 01/KSI/2016

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w imieniu partnera projektu Centrum Psychologicznego "Widnokrąg" Anna Wierzbicka ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w formie podręcznika dla 860 uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 21 października 2016r. o godzinie 12.00

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02/GZSM/2016