Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  

Konkurs zamknięty numer: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16 

 

Planowany termin  naboru wniosków od 31.03.2016 do 20.04.2016

 

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat Naboru Wniosków, I piętro – pok. 105, ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

a)       szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

b)       placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

c)       szkoły policealne różnego typu,

d)       pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

e)       partnerzy społeczno – gospodarczy,

f)        podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl