Kompleksowość usług

profesjonalizm wykonania

 

    Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw jest organizacją pozarządową, instytucją szkoleniowo -doradczą, funkcjonującą od 2003 r. Podstawowe cele działalności KSI to przeciwdziałanie bezrobociu, podejmowanie działań skierowanych ku osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym orazwielokierunkowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

 

 

    Prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. dla: przedsiębiorców, rolników, bezrobotnych, młodzieży i przedstawicieli samorządów z zakresu nauki nowych zawodów, podnoszenia kwalifikacji, umiejętności osobistych, zarządzania, w tym zarządzania projektami. Prowadzimy również działalność informacyjną m.in. na temat możliwości ubiegania się o środki pomocowe, świadczymy usługi doradcze i wspieramy inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych.

 

    Mamy wieloletnie doświadczenie związane ze sporządzaniem i prowadzeniem projektów finansowanych ze środków publicznych. Od 2004 r. realizujemy samodzielnie lub w partnerstwie projekty współfinansowane ze środków unijnych, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, współpracując z: Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Gminami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami szkoleniowymi oraz przedsiębiorcami.

 

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zrealizowaliśmy 75 projektów z PO KL dla 15 068 osób za kwotę 37 071 372,21zł. W ramach perspektywy finansowej 2004-2006 zrealizowaliśmy 11 projektów z ZPORR i SPO RZL dla 2 180 osób za kwotę 13 393 049,80zł.

 

    Oferujemy Państwu modułową współpracę, gdzie każdy z jej elementów możecie Państwo dowolnie konfigurować, w zależności od indywidualnych potrzeb. Obsługujemy pełen cykl życia projektu. Zaczynamy od fazy poprzedzającej jego inicjację, przeprowadzając identyfikację i analizę potrzeb podczas, której w oparciu o Państwa plany inwestycyjne i/lub szkoleniowe określamy możliwości ich finansowania z funduszy unijnych. Pozytywna analiza skutkuje przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i jego złożeniem. Kiedy projekt uzyskuje dofinansowanie, wspieramy Państwa w procesie negocjacji warunków z Instytucją Pośredniczącą oraz nadzorujemy proces podpisywania umowy. Po pozytywnym zakończeniu tej części procesu oferujemy obsługę projektu polegającą na zarządzaniu nim, rozliczaniu, prowadzeniu monitoringu oraz ewaluacji lub na współudziale Stowarzyszenia w kompleksowej realizacji projektu w formie partnerstwa.

    Wartością, jaką cenimy sobie najwyżej jest jakość, zarówno świadczonych usług jak i wszystkich innych aspektów działalności, dla tego stawiamy na kadrę.  

    Zespół KSI składa się z ekspertów posiadających doświadczenie w pracy z różnorodnymi projektami unijnymi. Prócz wiedzy czysto specjalistycznej z zarządzania, finansów czy kadr wykazują się kreatywnością, mobilnością i elastycznością w działaniu, co pomaga we współpracy z Beneficjentami pomocy oraz Uczestnikami i Uczestniczkami projektów rekrutującymi się różnych grup m.in.: spośród małych dzieci, młodzieży, osób dorosłych, aktywnych i nieaktywnych zawodowo, urzędników, pracodawców.  

 

    Prócz szkoleń i kursów, przydzielania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności, uruchamialiśmy żłobki i przedszkola,  prowadziliśmy zajęcia pozalekcyjne w szkołach, a nawet szkoliliśmy sędziów jeździeckich. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce „PROJEKTY”.

 

Oferując zgromadzony bagaż doświadczeń zapraszamy do współpracy.