Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego w okresie od 01-05-2014r. do 30-06-2015r. realizowało projekt pt. Moja mama idzie do pracy.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Działania projektowe miały na celu wzrost aktywności zawodowej wśród matek chcących powrócić po przewie związanej z wychowaniem dziecka na rynek pracy. W tym celu uruchomiono żłobek, w którym znalazło opiekę dzienną 24 dzieci w wieku 1-3 lata.

 

Projekt skierowany był do 24 matek (grupa docelowa projektu), które chciały powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka/-ci i spełniały następujące kryteria:

  1. kobiety, które posiadają dziecko/-ci w wieku 1-3lata;
  2. kobiety, które zamieszkują na terenie m.st. Warszawy;
  3. kobiety należące do grup: kobiety bezrobotne – 8 osób lub kobiety bierne zawodowo – 8 osób lub kobiety zatrudnione korzystające z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – 8 osób
  4. z własnej inicjatywy są zainteresowane korzystaniem z usług żłobka w celu aktywnego poszukiwania pracy lub powrotu do pracy.