Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs Nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

Planowany  termin naboru wniosków od 30.06.2016 do 08.07.2016

 

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra pok. 59, lub w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego konkursu):

a)       jednostki samorządu terytorialnego ( JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia

b)       jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

c)       organizacje pozarządowe,

d)       przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

e)       osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

f)        instytucje rynku pracy,

g)       podmioty ekonomii społecznej,

h)       podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),

i)         szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.