Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

 

Planowany termin naboru wniosków od 29.04.2016 do 17.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

 

Kto może składać wnioski?

Typ projektu nr 1:

- gminy, osoby fizyczne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Typ projektu nr 2: 

- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.