Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 typ projektów.  

 

Planowany termin naboru wniosków od 29.04.2016 do 18.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

 

Kto może składać wnioski?

a) wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

b) w przypadku podmiotów, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku (tj. na terenie gminy wiejskiej Ełk i mieście Ełk) mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

 

        Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.