Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

Planowany termin naboru wniosków od 31.03.2016 do 04.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS ,Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Punkt Kontaktowy - pok. nr 1, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) szkoła/placówka oświatowa prowadząca kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego albo

b) organ prowadzący podmiotu wymienionego w lit. a.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.