Pojęcie rolniczej różnorodności biologicznej oznacza zarówno dziko żyjące na terenach rolniczych gatunki roślin, grzybów i zwierząt, jak i wszystkie żyjące organizmy powstałe w wyniku działalności człowieka w  ciągu wielowiekowego procesu rozwoju rolnictwa, w tym: gatunki i  odmiany roślin uprawnych, gatunki i  rasy zwierząt hodowlanych oraz związane z  nimi mikroorganizmy. Dzięki tej różnorodności człowiek miał zapewniony dostęp do pożywienia oraz możliwość zaspokajania potrzeb w  zakresie odzieży, materiałów budowlanych, mebli, lekarstw, kosmetyków.